ناپولیتانا در سالونیکی

در رستورانی منتظر ناپولیتانا ، نشسته بودم ، کنج میدانی باستانی در سالونیکی ، گارسون آمد و هنوز هم بهت زده بود که زنی با شالی آفتابگردانی در این نقطه از شهر چه می کند ! پرسید اهل کجایید ؟ گفتم ایران !!! گفت آه ایران ، شما جواب همه ی دنیا را یکجا دادید ، براوو …. این اولین باری بود که بعد از مدتها از اینکه می گفتم ایرانی هستم بیشتر لذت می بردم …
پینوشت : ناپولیتانا نام یک پاستاست خدای نکرده فکر بدی نکنید !!!!

در پس پینوشت : سالونیکی یکی از شهرهای یونان است .