شنوندگی

یک فروشنده ی خوب باید شنونده ی خوبی باشد  تا بفهمد شما دنبال چه چیزی هستید ؟

ایده آل شما چیست ؟ چقدر حاضرید هزینه کنید؟ آیا یک مورد مشابه ، کار را شما راه می اندازد ؟

خلاصه فروشندگی بیش از حرف زدن ، به شنیدن وابسته است .