سواد رسانه ای داشته باشیم

واقعیت این است که دردنیا اتفاقات شتاب گرفته ورسانه ما را صید کرده است ما دررسانه غوطه وریم،حالا دیگر اگر خودمان محتوا تولید نکنیم احساس بیهودگی می کنیم . محتوا عکس مهمونی لی لی جون می تواند باشد کشتار مردم در یمن یا هر چیز دیگری … روشن است تمیز اخبار در رسانه ها فقط و فقط به بالا رفتن سواد رسانه ای وابسته است . سرسپردگی به رسانه ها ماحصلی جز موضع گیری های شتابزده و پوچ ندارد . شما مجبور نیستید مردم را به سمت و سوی خاصی هدایت کنید اما مجبورید نگذارید رسانه شما را ببرد جایی که خودش می خواهد .