عربی زبان شعر است

عربی یکی از زیباترین زبان های دنیاست من هر وقت احساس خستگی می کنم

یک لیوان چای می ریزم ، شعری از محمود درویش ، انسی الحاج یا سعاد الصباح پیدا می کنم و بلند بلند می خوانم …

اگر بخواهم زخم هایم را مرهم بگذارم مستقیم می روم سراغ فاروق جویده …

و اگر بخواهیم عاشقی کنم نزار و غاده می خوانم … بماند که گاهی هم میزنم به دوران جاهلیه ، قیس بن الملوح می خوانم ….